Τύποι Πιστολιών

Τριβοηλεκτρικά πιστόλια

Εάν μια πούδρα έρθει σε επαφή με μία επιφάνεια και αναγκαστεί κινηθεί κατά μήκος  της, οι κόκκοι της αποκτούν ηλεκτρικό φορτίο. Αυτή η φόρτιση λόγω τριβής είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων, όπως η χημική και φυσική δομή, τόσο της πούδρας, όσο και της επιφάνειας επαφής, η σχετική υγρασία και η ταχύτητα των κόκκων.

Η πούδρα τροφοδοτείται προς το πιστόλι από ένα κάδο ρευστοποίησης, από τον οποίο μεταφέρεται μέσω δημιουργίας κενού με τη χρήση αντλίας αέρα μεταβλητής παροχής.   

Η μεταβλητή παροχή αέρα ρυθμίζει το όγκο της πούδρας που μεταφέρεται προς το πιστόλι, και η πίεση της αντλίας αέρα ρυθμίζει την ταχύτητα της πούδρας, η οποία είναι περίπου ανάλογη με την φόρτιση που επιτυγχάνεται. Δεν απαιτούνται ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου, έτσι ο χειριστής έχει μόνο τρεις μεταβλητές:

  • Πίεση αέρα στον κάδο ανάδευσης
  • Πίεση της αντλίας αέρα
  • Ρύθμιση παροχής αέρα στην αντλία της πούδρας

Πλεονεκτήματα

1)    Χαμηλό κόστος – δεν απαιτείται η χρήση γεννήτριας υψηλής τάσης

2)    Καλή διείσδυση σε δύσκολα σημεία (γωνίες, εσοχές κλπ.)

3)    Δεν δημιουργείται σπινθήρας

4)    Το πάχος βαφής περιορίζεται στο απαραίτητο

 Μειονεκτήματα

1)    Η φόρτιση των πουδρών βαφής εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό από τη σύσταση τους (διαφορετικός τύπος πολυμερούς, χρωστικής, προσθέτων κλπ.). Σε μερικές περιπτώσεις η φόρτιση είναι τόσο μικρή με αποτέλεσμα η εναπόθεση πούδρας να κυμαίνεται από πολύ λίγη έως καθόλου.

2)    Η απόδοση της φόρτισης μειώνεται με την αύξηση της σχετικής υγρασίας.

3)    Η απόδοση της φόρτισης μειώνεται με την αύξηση του χρόνου της χρήσης.

4)    Ο ρυθμός εναπόθεσης της πούδρας είναι βραδύτερος από εκείνον ενός συμβατικού ηλεκτροστατικού πιστολιού ψεκασμού, κατά συνέπεια η απόδοση της γραμμής παραγωγής είναι μικρότερη.

 Ηλεκτροστατικά πιστόλια

Με την χρήση λεκτροστατικών πιστολιών, η φόρτιση των σωματιδίων επιτυγχάνεται με διηλεκτρική εκκένωση ή βομβαρδισμό ιόντων. Αυτό λαμβάνει χώρα κοντά στο σημείο εξόδου της πούδρας, όπου το ηλεκτρόδιο εκκένωσης βρίσκεται στο ακροφύσιο του πιστολιού. Στο ηλεκτρόδιο εφαρμόζεται υψηλή τάση, έτσι ώστε να παραχθεί μία υψηλή ηλεκτρική βαθμίδωση. Αυτό δημιουργεί διηλεκτρική εκκένωση του αέρα στον γειτονικό χώρο του ηλεκτροδίου. Τα αέρια μόρια του αέρα γίνονται αγώγιμα όταν βομβαρδίζονται από τα ηλεκτρόνια που κινούνται ελεύθερα από την κεφαλή εκκενώσεως. Εκείνα τα μόρια τα οποία φορτίζονται με αντίθετο φορτίο προς εκείνο του ηλεκτροδίου προσκολλούνται αμέσως στο ηλεκτρόδιο. Εκείνα που φορτίζονται με το ίδιο φορτίο του ηλεκτροδίου απωθούνται στον χώρο γύρω από το ηλεκτρόδιο. Οι κόκκοι της πούδρας προωθούνται έτσι στο χώρο, και, δια της σύγκρουσης ή δια του βομβαρδισμού ιόντων, το φορτίο των μορίων του αέρα μεταφέρεται στους κόκκους της πούδρας και έτσι αυτοί με τη σειρά τους φορτίζονται. Μόλις φορτιστούν,  κινούνται για να εναποτεθούν στο γειωμένο προς βαφή αντικείμενο.

 Τα ηλεκτροστατικά πιστόλια ψεκασμού έχουν διακυμάνσεις στην απόδοση τους διότι:

  • Η τάση ρυθμίζεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
  • Ο ρυθμός ροής της πούδρας και η ταχύτητα εξόδου της από το πιστόλι επίσης ρυθμίζονται.
  • Η απόσταση από την έξοδο του πιστολιού έως το προς βαφή αντικείμενο ποικίλλει.
  • Το μέγεθος των κόκκων της πούδρας ποικίλλει.

Επίσης, πιστόλια διαφορετικής δομής, όπως  πιστόλια από δύο διαφορετικούς κατασκευαστές, θα συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν ρυθμίζονται σε όμοιες συνθήκες ρυθμού παροχής.

Το ειδικό βάρος της πούδρας, ο όγκος, η ειδική αντίσταση, το σχήμα των κόκκων και η κατανομή μεγέθους των κόκκων είναι όλα σημαντικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της εναπόθεσης της πούδρας.
Ο κόκκος της πούδρας πρέπει να μπορεί να δεχθεί το μέγιστο φορτίο καθώς αυτός διέρχεται μέσα από το σύννεφο ιόντων και για να επιτευχθεί αυτό συνίσταται ένας όσο το δυνατό μεγαλύτερος χρόνος παραμονής σε αυτόν τον χώρο. Ένας κόκκος πούδρας υψηλής αντιστάσεως προτιμάται διότι οι πούδρες με χαμηλή αντίσταση δεν εναποτίθενται στο προς βαφή αντικείμενο εύκολα και μπορεί να χάσουν το φορτίο τους μόλις εναποτεθούν στο προς βαφή αντικείμενο και έτσι οι κόκκοι της πούδρας πέφτουν και, επομένως, δεν παράγουν μια ομοιόμορφη επικάλυψη .

Η «απόδοση μεταφοράς» μιας πούδρας μπορεί να εκφραστεί ως αναλογία του βάρους της πούδρας που εναποτίθεται στο προς βαφή αντικείμενο, προς το συνολικό βάρος της πούδρας που έχει περάσει διαμέσου του πιστολιού ψεκασμού.
Η απόδοση οποιασδήποτε δεδομένης λειτουργίας επηρεάζεται, όχι μόνο από τις ιδιότητες της πούδρας και του εξοπλισμού ψεκασμού, αλλά επίσης και από το μέγεθος και το σχήμα του προς βαφή αντικειμένου αλλά και το χρόνο ψεκασμού. Για επίπεδης επιφάνειας αντικείμενα, η «απόδοση μεταφοράς» είναι υψηλότερη από ό, τι, για παράδειγμα, για ένα αντικείμενο το οποίο αποτελείται από λυγισμένες και συγκολλημένες ράβδους ή σωλήνες.

Στον ηλεκτροστατικό ψεκασμό, οι φορτισμένοι κόκκοι κινούνται και εναποτίθενται πάνω στο γειωμένο αντικείμενο. Συνεπώς, ένα φορτισμένο στρώμα πούδρας δημιουργείται στην επιφάνεια του προς βαφή αντικειμένου. Δεδομένου ότι η φορτισμένη πούδρα, η οποία έχει ήδη εναποτεθεί στην επιφάνεια θα τείνει να απωθεί τα σωματίδια εκείνα που φθάνουν στο προς βαφή αντικείμενο όταν το στρώμα της πούδρας έχει γίνει μεγάλο, η απόδοση μεταφοράς θα μειωθεί καθώς η επικάλυψη γίνεται όλο και μεγαλύτερη, έως ότου φθάσει σε ένα σημείο όπου καθόλου περαιτέρω πούδρα δε μπορεί να εναποτίθεται. Αν και αυτός ο αυτοπεριοριστικός παράγοντας θεωρήθηκε ως ο θεμελιώδης παράγοντας που προκαλεί την προοδευτική απώθηση των φορτισμένων κόκκων πούδρας, μία αντίστροφη εκκένωση συμβαίνει στο στρώμα πούδρας καθώς εναποτίθεται, όταν ιόντα ρέουν έξω από το στρώμα πούδρας προς το πιστόλι ψεκασμού. Έχει αποδειχθεί ότι αυτή η εκκένωση συνοδεύεται από συνεχή αποβολή των κόκκων της πούδρας. Αν η αποβολή αυτή είναι εντοπισμένη, τότε μπορούν να δημιουργηθούν κρατήρες και ατέλειες στην βαμμένη επιφάνεια.