Ποιοτικός Έλεγχος Πούδρας

Για τον ποιοτικό έλεγχο της πούδρας βαφής (κατά την παραγωγή της) αλλά και για τις ιδιότητές της στις βαμμένες επιφάνειες ακολουθείται εκτεταμένη σειρά δοκιμών, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. Σε αντίθεση με τα υγρά χρώματα, οι πούδρες δεν επιδέχονται αλλαγή των χαρακτηριστικών τους όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγωγής. Συνεπώς, είναι απαραίτητος εξαιρετικά αυστηρός ποιοτικός έλεγχος κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της διαδικασίας παραγωγής. Αυτό θα εξασφαλίσει την σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων. Ένα πλήθος γενικών μεθόδων ελέγχου της ποιότητας των πουδρών και των χαρακτηριστικών τους σε βαμμένα δοκίμια διεξάγονται για την πλειοψηφία των χρωμάτων, ενώ για ειδικά χαρακτηριστικά απαιτούνται και περαιτέρω, εξειδικευμένες διαδικασίες ελέγχου.

Κατανομή μεγέθους σωματιδίων

Διάφορες τεχνικές χρηιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η κοκκομετρία της πούδρας, δηλαδή η κατανομή μεγέθους των κόκκων. Αυτές ποικίλουν, και επειδή οι θερμοσκληρυνόμενοι κόκκοι πούδρας έχουν ακανόνιστο σχήμα και μέγεθος, τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ διαφορετικών τεχνικών

Έτσι, η κοκκομετρία της πούδρας μπορεί να προσδιοριστεί με σύστημα κοσκίνων (με air jet ή απλά), με τεχνικές καθίζησης (Andreasen pipette, Backman & Shimatzu sedimentation balance, φωτο-μετρητής καθίζησης), με την μέθοδο Coulter ή με τεχνικές περίθλασης με ακτίνες Laser. Η τελευταία είναι η πιο διαδεδομένη και αξιόπιστη μέθοδος.

Κατά την τεχνική περίθλασης με Laser δείγμα πούδρας αιωρούμενο σε ρεύμα αέρα διέρχεται κατά πλάτος της διαδρομής μιας ακτίνας φωτός λέιζερ. Η γωνία (-ες) στην οποία η δέσμη διαθλάται από ένα σωματίδιο καθορίζεται από τη διάμετρο του. Οι διαθλασμένες δέσμες προσκρούουν σε μια σειρά από ομόκεντρους αισθητήρες. Η ενέργεια που απορροφάται από τον καθένα από αυτούς τους αισθητήρες τροφοδοτείται σε έναν υπολογιστή ο οποίος δίνει μια εκτύπωση της κατανομής μεγέθους των κόκκων.

Ρευστότητα πούδρας

Ο βαθμός ξηρής ροής της πούδρας (ρευστότητα) είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τον χειρισμό και τη μεταφορά του υλικού διαμέσου των γραμμών τροφοδοσίας προς τα πιστόλια βαφής, αλλά και κατά την ανακύκλωση της στην καμπίνα. Η ρευστότητα εξαρτάται από την κατανομή του μεγέθους των κόκκων της πούδρας, αλλά και άλλοι παράγοντες την επηρεάζουν σημαντικά, όπως τα χαρακτηριστικά της ρητίνης οι χρωστικές και άλλα πρόσθετα. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ροής μίας πούδρας: Μέθοδος γωνίας ανάπαυσης, μετρητής Sames,

Ικανότητα αποθήκευσης πούδρας

Είναι σημαντικό να μην δημιουργηθούν συσσωματώματα κατά την αποθήκευση της πούδρας βαφής, ιδίως όταν εκτίθεται σε συνθήκες ζέστης. Επιπλέον δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα χημική αντίδραση μεταξύ της ρητίνης και των σκληρυντών κατά την διάρκεια της αποθήκευσης γιατί θα επηρεαστούν βασικά χαρακτηριστικά της πούδρας. Οι έλεγχοι αποθήκευσης πραγματοποιούνται συνήθως με την τοποθέτηση μιας γνωστής ποσότητας πούδρας, που βρισκόταν σε αποθηκευτικούς χώρους για μια δεδομένη περίοδο, σε κλίβανο διατηρούμενο σε σταθερή θερμοκρασία (εύρο 30-40ο C). Μετά από ένα μήνα αποθήκευσης υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα πρέπει παρατηρείται συσσωμάτωση ή πολυμερισμός της πούδρας.

Περιεκτικότητα σε υγρασία

Η παρουσία υγρασίας μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία συσσωματώσεων και να αλλοιώσει  τα χαρακτηριστικά ροής της πούδρας. Η περιεκτικότητα σε υγρασία μπορεί να προσδιοριστεί βάσει μεταβολής βάρους σε ξηραντήριο 105οC μέχρι τελικού σταθερού βάρους ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος παρουσία πεντοξειδίου τους φωσφόρου.

Ειδικό Βάρος πούδρας

Το ειδικό βάρος της πούδρας είναι ζωτικής σημασίας για τον υπολογισμό της καλυπτικότητας της, και επομένως,  το πραγματικό κόστος βαφής ανά μονάδα καλυπτόμενης επιφάνειας σε δεδομένο πάχος βαφής. Το ειδικό βάρος προσδιορίζεται με την μέθοδο εκτόπισης υγρού ή με πυκνόμετρου αερίου.

Gel Time

Ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου η πούδρα παραμένει σε ρευστή κατάσταση πριν τον πολυμερισμό και σκλήρυνσή της αποτελεί ένδειξη για την ταχύτητα του πολυμερισμού και την κατάσταση της πούδρας μετά την αποθήκευσή της. Μια έντονη μείωση του gel time  κατά την διάρκεια της αποθήκευσης θα υποδείκνυε ότι έχει αντιδράσει η πούδρα, καθιστώντας της λιγότερο αποδοτική κατά την εφαρμογή της. Η μέτρηση του gel time γίνεται σε ειδική διάταξη με θερμαινόμενη πλάκα ακριβείας.

 

Μέθοδοι Ελέγχου ιδιοτήτων βαμμένων δοκιμίων

Οι βαμμένη πούδρα ελέγχεται σε εργαστηριακά δοκίμια ως προς τις μηχανικές και χημικές αντοχές της, καθώς και στις αντοχές της στην έκθεση στο περιβάλλον (weathering tests). Οι δοκιμές γίνονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα κατά ASTM, ISO, EN & BS. Οι κυριότερες δοκιμές είναι οι παρακάτω:

Μηχανικές Αντοχές

 • Πρόσφυση
 • Αυλάκωση Bucholz
 • Ευκαμψία σε κυλινδρικό άξονα
 • Κοίλανση
 • Αντοχή σε Απότομη Παραμόρφωση

Xημικές Αντοχές

 • Αντοχή στην Υγρασία
 • Αντοχή σε υγρή ατμόσφαιρα διοξειδίου του θείου
 • Αλατονέφωση οξικού άλατος
 • Δομική Machu
 • Αντοχή σε βραστό νερό

Aντοχές στις Καιρικές Συνθήκες

 • Επιταγχυνόμενη Τεχνητή Γήρανση
 • Φυσική Γήρανση Florida