Μέθοδος Παραγωγής

Η παραγωγή της πούδρας βαφής περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Άλεση ρητινών (ρύθμιση μεγέθους σωματιδίων)

Η άλεση των ρητινών για την μείωση της κατανομής μεγέθους των σωματιδίων της γίνεται σε σφυρόμυλο (hammer mill) ή ανάλογο σύστημα.

Προ-ανάμιξη πρώτων υλών

Η αλεσμένη ρητίνη αναμιγνύεται σε ειδικές διατάξεις αναμικτήρων (mixers) με τις υπόλοιπες πρώτες ύλες της πούδρας για να παραχθεί ένα ομοιογενές στερεό μίγμα.

Θερμή Εξώθηση (Extrusion)

Το μίγμα τροφοδοτείται στον extruder, ο οποίος διατηρείται σε προκαθορισμένη, ακριβή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία του ρυθμίζεται έτσι ώστε η ρητίνη να βρίσκεται σε υγρή κατάσταση. Υψηλότερη από την ενδεδειγμένη θερμοκρασία δημιουργεί τήγμα χαμηλού ιξώδους και κακή διασπορά των χρωστικών, που εγκυμονεί τον κίνδυνο παραγωγής πούδρας χαμηλής γυαλάδας. Ο ρυθμός τροφοδοσίας στην χοάνη του extruder και η ταχύτητα περιστροφής του εσωτερικού κοχλία συντονίζονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πληρότητα στο εσωτερικό της μηχανής και ισοκατανεμημένο φορτίο κοχλία. Έτσι διατηρούνται οι ιδανικές συνθήκες ροής και ανάμιξης. Το τηγμένο προϊόν της εξώθησης διαπερνά τους κυλίνδρους ψύξεως και εξέρχεται από την μηχανή με την μορφή λεπτού φύλλου, το οποίο στη συνέχεια διασπάται σε τμήματα (chips) μεγέθους περίπου 10-20mm.

Άλεση

Τα chips υποβάλλονται σε άλεση για την παραγωγή της επιθυμητής κοκκομετρίας πούδρας, μέγεθος κρίσιμο για την ικανότητα φόρτισης της. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται κατάλληλα συστήματα μύλων (pin-disc, hammer mill). Στους σύγχρονους μύλους χρησιμοποιείται ένας εσωτερικός ταξινομητής για τον περιορισμό και τον έλεγχο του μέγιστου μεγέθους σωματιδίων, καθώς τα υπερμεγέθη σωματίδια ανατροφοδοτούνται συνεχώς στο μύλο.

Κοσκίνισμα

Αποτελεί το τελευταίο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, ανεξαρτήτως της μεθόδου παραγωγής της πούδρας.

Αποθήκευση της πούδρας

Μετά το τελικό κοσκίνισμα, η πούδρα αποθηκεύεται σε ερμητικά κλειστά κουτιά σε ξηρό μέρος, έτσι ώστε να αποτραπεί πιθανή μόλυνση από αυξημένη υγρασία ή άλλον παράγοντα. Η πούδρα συσκευάζεται σε σακούλες πολυαιθυλενίου, κατάλληλα σφραγισμένη, η οποία με τη σειρά της περιέχεται μέσα σε ένα κουτί από χαρτόνι ή ένα δοχείο από λευκοσίδηρο. Για μακροχρόνια αποθήκευση η πούδρα πρέπει να διατηρείται σε όσο χαμηλότερη θερμοκρασία μπορεί να βρεθεί σε ένα εργοστάσιο, κατά προτίμηση <25ο C.