ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χρησιμοποιείστε τον τύπο παρακάτω για να προσδιορίσετε τις τιμές σε m²/kg εισάγοντας µm ως μονάδα μέτρησης πάχους βαφής

Πάχος Βαφής σε   mils, Καλυπτικότητα σε   ft²/lb

  • Ειδικό Βάρος
  • Πάχος Βαφής  (mils):
  • Απόδοση
  • Καλυπτικότητα σε   (ft²/lb)
  • Κόστος ανά   (lb)
  • Κόστος ανά   (ft²) Δεν δίνεται κόστος