Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος Άνθρακα

Η προστασία του κλίματος του πλανήτη είναι κεντρικό στοιχείο του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού. Το 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου AkzoNobel δεσμεύθηκε στην πολιτική μείωσης του Ενεργειακού Αποτυπώματος Άνθρακα με χρονικό ορίζοντα τα έτη 2015 και 2020. Συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην βελτίωση της ενεργειακής μας αποδοτικότητας και να διαχειριζόμαστε τις ενεργοβόρες διεργασίες μας, ώστε να μειώσουμε τις εκπομπές φαινομένου θερμοκηπίου. Έχουμε επίσης δεσμευθεί να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε και να αναπτύξουμε λύσεις που υποστηρίζουν τους πελάτες μας στην ελαχιστοποίηση των δικών τους ενεργειακών απαιτήσεων.

Οι μετρήσεις του Ενεργειακού Αποτυπώματος Άνθρακα των προϊόντων και των διεργασιών μας βασίζονται στο Διεθνές Πρωτόκολλο Greenhouse Gas Protocol & Lifecycle Analysis. Αυτό έχει ελεγθεί από το Ινστιτούτο World Resources Institute και πολλούς εθνικούς Ολλανδικούς Οργανισμούς.

Το 2009 επεξεργαστήκαμε ένα συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο. Καθορίσαμε τα σημεία-κλειδιά που είναι καθοριστικά για τα επίπεδα ενεργειακού αποτυπώματος άνθρακα, ώστε να προσδιοριστούν περιοχές, οι βελτιώσεις των οποίων θα επιφέρουν οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

‹  Πίσω στην ΑΕΙΦΟΡΙΑ